html5 templates

.

Mobirise

İmpressum

Ebrar Group - EbrarDental

Ebrar Dental Tıbbi Medikal Malzemeleri
Ekin Mah. Bostancık Cad. No: 334  TR-06320 Mamak/Ankara Türkiye

Tel.: +90 312 375 0603
e-Mail: info@ebrardental.com
e-Mail: ebrardental@hotmail.com
Site: www.ebrardental.com 

Site Kullanım Şartları 

Mobirise

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Ebrar'in ve/veya EBRAR ŞİRKETİ Web Sitesi'nin (“Web Sitesi”), Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Ebrar'in yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, Ebrar'ın logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Ebara sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Ebrar'ın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Ebrar, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.Web Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Ebrar tarafından garanti edilmemektedir.

Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Ebrar'ın hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, Web Sitesi’nde yazılı bulunan bu ibarelerin ve Ebrar'a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri olarak İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkisine sunulacağı Ebrar tarafından beyan ve işbu Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Ebrar Group tarafından 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla, faaliyette bulunduğu Tıbbi Cihaz pazarlama ve satış alanında ilgili mevzuat kapsamında, sizden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olarak değerlendirilen kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işleyecektir. Şirketimizin bu konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve 3.ncü Kişilerle paylaşımı hakkında bildirimin sunulması, Size daha iyi bir hizmet sunma amaçlı dır.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar, Ticaret Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Sağlık Bakanlığı, ithal edilen ve satışı, teknik ve bakım servisi yapılan ürün üreticisi, ithalatçısı, distribütör şirketleri, yasal mevzuat uyarınca kendilerine lisans verilen şirket, kamu tüzel kurum ve kişileri, ile aramızda hakim-bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi ve yurt dışı ortaklarımız, işbirliği ve tedarik ettiğimiz şirket ve program ortağı bulunduğumuz kuruluş ve şirketlere, şirketimiz içinde çalışanlar ile paylaşılacaktır. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanabilecek ve işleyebileceklerdir. Bu veriler sadece satış, bakım ve servis faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenecek olup, kurumumuz ile ilişkiniz kalmadığı ve makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinecektir.

Ebrar Group, size sunmuş olduğu Tıbbi Cihaz pazarlama ve satış faaliyetleri kapsamında özel nitelikli veriler de dahil olmak üzere kişisel verileri her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte; grup şirketleriyle, Sözleşme imzaladığı hizmet sağlayıcılarıyla, asistan firmalarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle, bayileriyle ve pazarlama ve satış hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve özel veya resmi kuruluşlar ile yasal düzenlemelerin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlarla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilmektedir.

Kişisel verileriniz, müşteri hizmet merkezimiz, arıza – bakım – onarım – teknik servisimiz, çağrı merkezi, Internet sayfamız gibi kanallar aracılıyla toplanmaktadır. Ebrar Group'un elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yani sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarılabilir ve diğer veri korunmasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklık laklıklarına transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

6608 Sayılı Kişisel verilerin korunması kanununa göre haklarınızın:
01Aralık 2016 tarihi itibariyle, Ebrar Group'a başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz,
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVKK .nın 7.ci maddesinde öngörülen hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Daha fazla bilgi edinmek veya yukarıda sayılı haklarınız kapsamında işlem gerçekleştirmek için şirketimizin internet sayfası olan www.ebrar.com.tr adresini ziyaret edebilir ve Sizin için hazırladığımız başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Şirketimiz Siz müşterilerimizden veya kullanıcılar, ziyaretçilerinden önceden izin almaksızın işbu bildirim ve başvuru formunda her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere yukarıda belirtilen linklerden ulaşabilirsiniz.

Ebrar Group, Siz müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğunu; sizin kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebinin Ebrar Group tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebileceğini; ancak bu süre zarfında kişisel verilerinin Ebrar Group tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyeceğini ve yasal ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını bildiğini kabul veya beyan etmek isteriz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili ve taahhütlü mektupla göndereceğiniz talepleriniz, şirket merkezimize yazılı olarak ve daha sonra aynı Kanun uyarınca oluşturulacak diğer yöntemlerle belirlenmesi durumuna göre iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Ebrar Group Yönetimi 

SATIŞ KOŞULLARI / FİYATLAR / Garanti Koşulları

1. Fiyatlar ürünlerin ithal edildikleri ülkelere göre Dövüz (€ veya $) olarak düzenlenmiştir ve tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. EbrarDental zaman zaman kurları belli sürelerle sabitleme hakkına sahiptir.
2. Satış anında fiyatlar o günkü T.C.M.B. Efektif EURO / USD satış kurundan TL’ye çevrilerek satış gerçekleştirilir. Fiyatlara KDV dahil değildir. EbrarDental katalog, web sayfası, sanal mağaza ilanlarda vb. mecralarda ilan ettiği fiyatları önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.
3. EbrarDental tüm ürünlerde zaman zaman kampanyalar düzenleyebilir. Kampanya dönemlerinde o günkü satış fiyatları ve koşulları geçerlidir. Bu durumda, daha önce bu ürünleri satın almış olanlar hak iddia edemez.
4. Cihaz siparişlerinde eğer alıcı isterse leasing uygulanabilir. Alıcı tarafından ayrıca bir leasing firması belirtilmemişse, EbrarDental'ın anlaşmalı olduğu leasing firmasıyla çalışılır. Leasing de yapılacak tüm masraflar (faiz, sigorta, sözleşme ve noter giderleri v.s) ve devir ücreti alıcıya aittir. Teslim tarihinden en az 15 gün önce leasing sözleşmesinin alıcı tarafından imzalanmış olması gereklidir. Leasing evraklarındaki eksiklikler ya da müşterinin leasing firması tarafından kredi açısından yeterli bulunmaması gibi nedenlerden meydana gelecek gecikme, işlem iptali v.s den dolayı EbrarDental'ın sorumluluğu yoktur.
5. Güncel fiyatları ve kampanyaları takip etmek için www.ebrardental.com.tr sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

SATIŞ VE ÖDEMELER
1. Cihaz satışlarında 11.01.2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 207 ve ilgili maddeleri gereği Satış Sözleşmesi yapılması zorunludur.
2. Satış işlemlerinde kapalı hesap çalışılır. Açık hesap çalışmak için 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 89. Maddesi çerçevesinde Cari Hesap Sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.
3. Ödemeler nakit, havale, çek ve kredi kartı ile kabul edilir. Bunların dışındaki ödeme şekilleri kabul edilmez. Senetle yapılan ödemelerde Muacceliyet Sözleşmesi zorunludur.
4. Taksitli satışlar KDV hariç 700,00 (YediYüzTürkLirası) ve üzerindeki alışverişlerde uygulanmaktadır. Bu tutarın altındaki alışverişler tek ödeme (peşin) olarak alınmaktadır.
5. Taksitli ödemelerde vade sayısı:
sarf malzemeleri için 6 (altı) ay,
cihazlar için 9 (dokuz) aydır.
EbrarDental günün koşullarına göre taksit sayısını değiştirme hakkına sahiptir. Taksitli cihaz satışlarında KDV peşin olarak alınır KDV dışındaki tutar taksitlendirilir.
6. Başkasına ait kredi kartı ile ödeme yapacak cari hesaplara ilişkin olarak kredi kartı sahibi kredi kartından şirketimizin tahsilat yapabilmesi için ilgili formu mutlaka imzalayacaktır.
7. Havale ile yapılacak ödemelerde havale EbrarDental'ın hesabına geçtikten sonra ürün müşteriye sevk edilir. Havale işlemlerinde yapılacak havale ücretinin, havalenin içinden ödenmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu masraf sipariş sahibine aittir.

TESLİMAT
1. Siparişler anlaşmalı olduğumuz kargo firması (Kargo firması müşteri tarafından bildirilmedikçe firmamızın seçeceği kargo şirketi ile gönderilir.) ile sipariş sahibine gönderilir. Siparişlerin kargo ücreti sipariş sahibine aittir.
2. Cihaz Siparişlerinde, cihazların nakliye ücretini her koşulda alıcı öder. Depomuzun bulunduğu illerde cihaz siparişleri kargo ve/veya EbrarDental'ın Lojistik Müdürlüğü tarafından teslim edilir.
3. 11.01.2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 208. Maddesine istinaden siparişler kargo firmasına teslim edildikten sonra mal seyri rizikosu alıcıya aittir.
4. Siparişiniz teslim edildiğinde, kargo yetkilisi eşliğinde paketinizi açarak ürününüzü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmiş, yırtılmış, açılmış veya ıslanmış paketlerde bunu yapmanız çok önemlidir. Beklenmedik bir durumda, sorunlu ürünle karşılaşırsanız paketi teslim almayıp, kargo yetkilisine tutanak tutturarak kargo şirketi tarafından tarafımıza iade edilmesini sağlamanız gerekmektedir.
5. Stoklarımızda bulunmayan siparişlerin değeri 100 EURO’yu aşıyorsa sipariş bedelinin %25’si cayma bedeli alındıktan sonra sipariş kesinleşir ve siparişlerin teslimi esnasında bu tutar sipariş tutarından düşülür. Siparişin iptali halinde cayma bedeli iade edilmez. Ancak sipariş 3 ay içersinde müşteriye teslim edilemez ise müşterinin talebi üzerine sipariş iptal edilir ve cayma bedeli müşteriye iade edilir. 

GARANTİ KOŞULLARI
1. Sarf malzemesi dışındaki ürünlerimiz ürüne yönelik özel olarak başka bir süre bildirilmediğinde teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamındadır ve garanti kartlarında verilen koşullar uygulanır. Müşterilerimizin garanti kapsamında teknik servis hizmeti alabilmeleri için faturalarını ibraz etmeleri gereklidir ve fatura üzerinde marka, model ve seri numarası mutlaka belirtilmiş olmalıdır.
2. EbrarDental'ın ürün portföyünde olup da Türkiye’ye EbrarDental üzerinden giriş yapmamış olan ürünlere garanti kapsamında teknik servis hizmeti verilmez. Cihazın gerek müşteri gerekse yetkisiz servis ve kişilerce kurcalanması, bu kişilerce sonradan ilave edilen yazılım, donanım ile bunların neden olduğu arızalar garanti kapsamı dışında olup garantiyi geçersiz kılar.
3. Doğal afetler (yangın, sel vb.) sonucu darb alarak kırılma veya bozulma, uygunsuz ve/veya hatalı kullanım gibi nedenlerden dolayı meydana gelen arızalar ile hediye olarak verilen ürünler garanti kapsamı dışındadır.
4. Bakımsızlık veya bakım eksikliğinden dolayı meydana gelen arızalar ve gerek şebekeden gerekse ürünlerin kullanıldığı binanın tesisatından kaynaklanan her türlü elektiriksel arızalar ve kullanım kılavuzunda belirtilmeyen her türlü dezenfektan kullanımından kaynaklanan deformasyonlar garanti kapsamı dışındadır.
5. Ampul, diş ünitlerinin döşemeleri, kavitron uçları, O-ring ve conta gibi, plastik veya kauçuk her türlü sarf malzemesi ve aksesuar garanti kapsamı dışındadır.
6. Yazılım kullanan ürünlerin yedek alınması ve/veya veri transferi sırasında uğrayacağı bilgi kayıpları ve yazılımların yeniden kurulumu garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süreci içerisinde arızalanan ve garanti kapsamında olmayan arızalar için müşterinin onayına müteakip yetkili Teknik Servisimizin fiyat listesi uygulanmak suretiyle arızalar giderilir. Cihazlarda meydana gelen arızaların, bakımları ve onarımları firmamızın belirleyeceği yetkili teknik servisi tarafından gerçekleştirilir. Satın almış olduğunuz cihazların orijinal kutularını garanti süresince muhafaza ediniz.
8. Hediye olarak verilen (bedelsiz) ürünlerin garantisi yoktur (örneğin ünitelerin yanında hediye edilen başlık vb.).
9. Şirketimizin toptancılara sattığı cihazların garanti süreçleri teslim tarihinden üç ay sonra başlayacaktır. Eğer toptancı firma bu cihazı daha önce satarsa garanti cihazın kurulum tarihinden itibaren başlayacaktır. Üç aylık süreden sonra satışı toptancı tarafından yapılan cihazların kalan garanti süresi tarafımızca uygulanacak bakiye süre için garanti toptancının sorumluluğunda olacaktır. 

Ebrar değişiklikler hakkını saklı tutuyor 

Seiten, die mit Mobirise gemacht werden, sind zu 100% mobilfreundlich und entsprechen den neusten Google Tests. Google selber sagt, dass sie die Webseiten mögen. (offiziell)!

Mobirise Themes basieren auf Bootstrap 3 und Bootstap 4 - den leistungsfähigsten Frameworks. Selbst wenn Sie nicht coden können, können Sie dann zur Bootstrap Familie gehören.

Wählen Sie aus einer großen Auswahl der jüngsten voreingestellten Blocks - Full Screen Intro, Bootstrap Slider, Content Slider, responsive Bildergalerie mit der Lightbox, Parallax Scrolling, Video Hintergründe, mobiles Menü sowie noch viele weitere Dinge.

Merkez

Ekin Mah.
Bostancık Cad. No: 334
TR-06320 Mamak/Ankara
Türkiye

İletişim

E-Mail: info@ebrar.com.tr
Tel: +90 (312) 375 0603

Bize Ulaşın

Linkler

Kurumsal                   Ürünler
Bayilikler                    Hizmetlerimiz
Sektörel Linkler        Teknik Servis
İmpressum